Milí rodičia,

zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 s nástupom 02. septembra 2022 prebehne v Základnej škole s materskou školou Hvozdnica

dňa 11. apríla 2022 (pondelok) od 12:00 hod. do 17:00 hod.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonní zástupcovia sú povinní v dňoch určených na zápis prihlásiť deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Pre nadchádzajúci školský rok sa teda jedná o deti narodené od 01.09.2015 do 31.08.2016.

Kedy môže zákonný zástupca požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky?

Od 1. 1 2021 sa v zmysle zákona zrušil inštitút odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky a riaditeľ základnej školy už v tejto veci nerozhoduje.

V prípade, že sa vyskytnú pochybnosti o zrelosti dieťaťa a jeho pripravenosti na vstup do základnej školy, zákonní zástupcovia požiadajú zástupkyňu materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania pre svoje dieťa. K žiadosti neskôr zástupkyni materskej školy predložia:

  • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Dieťa, ktoré do 31. augusta. 2022 dovŕši vek 6 rokov sa na zápis v dňa 11. apríla dostaví. Zákonní zástupcovia v čase zápisu oznámia vedeniu ZŠ, že jednajú so zástupkyňou materskej školy vo veci pokračovania predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre svoje dieťa.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Zákonný zástupca má právo vybrať  pre svoje dieťa aj inú školu mimo školy v školskom obvode. Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy po uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí patriacich podľa trvalého pobytu k príslušnej škole. Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu.

Pokiaľ vaše dieťa doposiaľ navštevovalo Materskú školu vo Hvozdnici, prevezmete si v čase od 05. apríla 2022 od zástupkyne MŠ vytlačenú prihlášku do 1. ročníka základnej školy. V tejto prihláške budú uvedené všetky údaje o dieťati a zákonných zástupcoch, ktorými škola disponuje. Údaje doma skontrolujete, doplníte, opravíte, prípadne aktualizujete, ak došlo k zmene bydliska, čísla telefónu... Takto spracovanú prihlášku podpíšete a dňa 11. apríla 2022 (pondelok) prinesiete na zápis.

Pokiaľ vaše dieťa doposiaľ navštevovalo inú materskú školu, na zápise zákonní zástupcovia predložia občianske preukazy, rodný list dieťaťa, prípadne rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti. Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. Na zápise si prevezmete prihlášku do 1. ročníka, vyplníte požadované údaje a odovzdáte riaditeľovi školy.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Súčasťou prihlášky bude aj dotazník. Budú v ňom niektoré doplňujúce otázky, ktorých zodpovedanie nám umožní pripraviť organizačný poriadok na ďalší školský rok.

Škola ponúka možnosť zakúpenia pomôcok do 1. ročníka v sume 20 eur. Jedná sa o tie pomôcky, ktoré nie sú hradené z dotácie ministerstva školstva, no dieťa ich pri vyučovaní nevyhnutne potrebuje. Pokiaľ sa rozhodnete, že túto úlohu prenecháte škole, prineste na zápis 20,00 €, ktoré proti podpisu odovzdáte riaditeľovi školy. Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť pomôcky svojmu dieťaťu sami, ich zoznam bude uverejnený na stránke školy v priebehu augusta 2022, aby ste mali dostatok času na ich zabezpečnie.

Je moje dieťa dostatočne pripravené na školu?

Dieťa považujeme za pripravené na vstup do školy, keď má takú úroveň telesného, rozumového, citového a sociálneho vývinu, ktorá mu umožní bez problémov spĺňať požiadavky školy. Vstupom dieťaťa do školy sa jeho život zmení, na rad prichádzajú prvé vážnejšie povinnosti. Je samozrejme možné, že vaše dieťa spĺňa všetky podmienky a požiadavky na vstup do školy. Je prirodzené, že každý rodič chce, aby jeho dieťa napredovalo tak, ako jeho vrstovníci. Nie vždy sa však táto túžba naplní. Každé dieťa sa vyvíja inak. Prvý zúbok sa u niektorých detí objaví veľmi skoro, iné si naň musia počkať dlhšie. Podobne je to aj s lozením, chodením, rozprávaním, kreslením, strihaním, lepením... Pani učiteľky v materskej škole poznajú vaše dieťa z činností, do ktorých sa počas pobytu v škôlke zapája a vedia ho porovnať s inými deťmi v kolektíve. Môžu vás v prípade záujmu o týchto veciach informovať, no v žiadnom prípade nemôžu za vás rozhodnúť, či do školy áno, alebo ešte nie. Rodič nesie na svojich pleciach rozhodnutie, kedy bezstarostnosť a hračky vymení za školské povinnosti, písanky a šlabikár. Iste, sú deti, ktoré ešte pred dovŕšením šiesteho roku dosahujú takú zrelosť, že nechať ho v škôlke by bolo zbytočným mrhaním času a neopodstatneným brzdením jeho rozvoja a napredovania. No sú aj deti, ktorých pripravenosť na vstup do školy, hoci už dovŕšili ten správny vek, si vyžaduje ešte veľa pozornosti, trpezlivosti a práce.

Ak máte pochybnosti o tom, či je vaše dieťa dostatočne pripravené, poraďte sa s pani učiteľkou MŠ, navštívte poradenské zariadenie, ktorým je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, kde psychológ a špeciálny pedagóg dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí vám ako ďalej. 

Verím, že sa rozhodnete správne. Že svoje dieťa vpustíte do víru školského života pripravené tak, aby zvládalo držať hlavu nad vodou a škola sa stala preň príjemnou zábavou a nie každodenným trápením.          

Milé deti, vážení rodičia!

Teším sa na pondelok. Keďže sa takmer denne stretávame a deti poznajú všetky pani učiteľky aj mňa, nebude to pre nich až taký výnimočný deň. No istotne sú zvedavé, ako to vyzerá v triedach na prvom poschodí.

Pokiaľ ste medzi hore napísanými informáciami nenašli tú, na ktorú by ste chceli poznať odpoveď, zastavte sa na prvom poschodí, odchyťte si ma pred školou, v škole, na ceste, napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , alebo volajte na 0911 579 012. Pokiaľ budem vedieť, odpoviem. Pokiaľ nebudem vedieť, zistím.

Anton Gabriel, riaditeľ ZŠ s MŠ Hvozdnica

P.S.: Pokiaľ vám termín alebo čas nevyhovuje, je možné sa individuálne dohodnúť na inom termíne aj čase. Pokiaľ by ste nepredpokladane nemohli prísť v stanovenom čase (choroba, úraz, oslava...), dajte mi prosím vedieť a dohodneme sa na náhradnom termíne.