Vážení rodičia!

Tok informácií je niekedy zle nasmerovaný, niekedy je nejasný ich obsah, inokedy zdroj informácií nie je kompletný. Aj v tejto situácii robíme všetko preto, aby ste boli včas informovaní o tom čo sa deje, čo nás čaká, ako budeme postupovať ďalej. Pokúsim sa teda zhrnúť to, aká je aktuálna situácia v škole, odkiaľ čerpáme informácie a zdôvodniť riešenia, ktoré som sa rozhodol prijať.

Na základe informácií o vývoji situácie v našom regióne, ktoré máme z RÚVZ v Žiline, od zriaďovateľa nášho zariadenia v zastúpeného starostom obce, ktorý sa pravidelne zúčastňuje zasadania krízového štábu okresu Bytča a bezodkladne nás o situácii informuje, vieme povedať, že vývoj chorobnosti zatiaľ nie je tak dramatický, aby bolo potrebné uzatvoriť naše zariadenie. Situáciu však neustále sledujeme, vyhodnocujeme a v spolupráci so zriaďovateľom prijímame rozhodnutia, ktoré odzrkadľujú to, čo sa deje.

Výsledok pondelkovej kontroly testovania zamestnancov nepreukázal pozitívny výsledok testovania na COVID. Nakoľko dve učiteľky ZŠ sa v pondelok zúčastnili dlhodobo naplánované lekárskeho vyšetrenia, zabezpečili sme zastupovanie v 2.A pomocou vychovávateľky z ŠKD, zastupovanie v 4.A som zabezpečoval ja, riaditeľ školy. V utorok pri nástupe do zamestnania vychovávateľka ŠKD nevykazovala žiadne príznaky spájané s ochorením COVID. V závere pracovnej smeny bola mierne zachrípnutá, rozhodla sa teda preventívne podstúpiť antigénový test. Pozitívny výsledok ju zaskočil a prekvapil. Okamžite som kontaktoval RÚVZ v Žiline a na základe ich vyjadrení som rozhodol o karanténe žiakov 2.A triedy a žiakov, ktorí navštevujú ŠKD. Následne mi bolo doručené rozhodnutie RÚVZ v Žiline o povinnej karanténe dotknutých žiakov od 03.03.2021 do 16.03.2021. Toto rozhodnutie nájdete v závere tejto správy.

Od 03.03.2021 prešla 2.A trieda na dištančné vzdelávanie.

Skomplikovala sa nám aj situácia v prvom ročníku. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD ostali v karanténe a do školy nastúpilo dnes 6 žiakov. Po konzultácii s triednou učiteľkou sme prijali rozhodnutie, ktoré bude spomenuté nižšie.

Organizácia vyučovania v piatok, 05.03.2021

1. ročník – 05.03.2021 – všetci žiaci sa učia dištančne, teda z domu, podľa pokynov triednej učiteľky, z dôvodu lekárskeho vyšetrenia triednej učiteľky.

2. ročník – 05.03.2021 – všetci žiaci sa učia dištančne, z dôvodu karantény nariadenej RÚVZ v Žiline, okrem jedného žiaka, ktorý na základe výnimky z karantény môže prísť do školy, vyučovanie bude zabezpečené v 3.A.

3. ročník – 05.03.2021 – všetci žiaci sa učia prezenčne, ráno prídu do školy.

4. ročník – 05.03.2021 – všetci žiaci sa učia dištančne, teda z domu, podľa pokynov triednej učiteľky, z dôvodu lekárskeho vyšetrenia triednej učiteľky.

Zdôvodnenie:

Vzhľadom k tomu, že 05.03.2021 sa dve učiteľky ZŠ a riaditeľ školy podrobia naplánovanému lekárskemu vyšetreniu, nie je v našich silách zabezpečiť zastupovanie v daných ročníkoch. Alternatívou by bola výpomoc učiteliek z MŠ, no vzhľadom na riziko šírenia ochorenia COVID by toto riešenie bolo nezodpovedné.

Organizácia vyučovania od 08.03.2021

1. ročník – od pondelka, 08.03.2021 – Nakoľko väčšia časť žiakov prvého ročníka uviazla v karanténe (8 detí), od pondelka 08.03.2021 do 16.03.2021 sa budú títo žiaci prvého ročníka vzdelávať dištančne, teda z domu na základe pokynov triednej učiteľky. Žiaci prvého ročníka, ktorí v karanténe nie sú zahrnutí (6 detí), majú dve možnosti:

a) od pondelka, 08.03.2021 do 16.03.2021 sa pripoja k dištančnému vzdelávaniu z domu spoločne so žiakmi prvého ročníka v karanténe

b) od pondelka, 08.03.2021 do 16.03.2021 budú chodiť do školy a vzdelávať da prezenčne, samostatne vo svojej triede. Zastupovať triednu učiteľku 1. ročníka budem ja, riaditeľ školy. Vzdelávanie v škole bude koordinované s triednou učiteľkou tak, aby preberané učivo dištančne, teda doma, sa zhodovalo s učivom preberaným v škole, aby bola zabezpečená kontinuita prebratého učiva.

Záleží na rozhodnutí rodičov, ktorú možnosť si zvolia pre svoje dieťa. Prosím vás, aby ste informovali triednu učiteľku, pre ktorú možnosť ste sa rozhodli.

Riadne prezenčné vyučovanie bude obnovené 17.03.2021.

2. ročník – od pondelka, 08.03.2021 – Nakoľko väčšia časť žiakov druhého ročníka uviazla v karanténe (6 detí), od pondelka 08.03.2021 do 16.03.2021 sa budú títo žiaci druhého ročníka vzdelávať dištančne, teda z domu na základe pokynov triednej učiteľky. Žiaci druhého ročníka, ktorí v karanténe nie sú zahrnutí (2 deti), majú dve možnosti:

a) od pondelka, 08.03.2021 do 16.03.2021 sa pripoja k dištančnému vzdelávaniu z domu spoločne so žiakmi druhého ročníka v karanténe

b) od pondelka, 08.03.2021 do 16.03.2021 budú chodiť do školy a vzdelávať sa prezenčne, spoločne so žiakmi 3. ročníka.

Záleží na rozhodnutí rodičov, ktorú možnosť si zvolia pre svoje dieťa. Prosím vás, aby ste informovali triednu učiteľku, pre ktorú možnosť ste sa rozhodli.

Riadne prezenčné vyučovanie bude obnovené 17.03.2021.

3. ročník – od pondelka, 08.03.2021 – Žiaci sa budú vzdelávať prezenčne, v škole. Od pondelka, 08.03.2021 môžu chodiť do školy všetky deti tak ako doposiaľ, ktoré donesú prehlásenie o bezinfekčnosti. Nie je potrebné prehlásenie rodičov o zamestnaní, nakoľko v rozhodnutí ministra nie je nariadené vylúčiť deti nezamestnaných rodičov z výchovno-vzdelávacieho procesu.

4. ročník – od pondelka, 08.03.2021 – Žiaci sa budú vzdelávať prezenčne, v škole. Od pondelka, 08.03.2021 môžu chodiť do školy všetky deti tak ako doposiaľ, ktoré donesú prehlásenie o bezinfekčnosti. Nie je potrebné prehlásenie rodičov o zamestnaní, nakoľko v rozhodnutí ministra nie je nariadené vylúčiť deti nezamestnaných rodičov z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Materská škola -  od pondelka, 08.03.2021 môžu chodiť do škôlky všetky deti tak ako doposiaľ, ktoré donesú prehlásenie o bezinfekčnosti. Nie je potrebné prehlásenie rodičov o zamestnaní, nakoľko v rozhodnutí ministra nie je nariadené vylúčiť deti nezamestnaných rodičov z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zdôvodnenie:

Organizácia v 1. a 2. ročníku vychádza z nariadenia karantény RÚVZ v Žiline, organizácia v 3. a 4. ročníku vychádza z aktualizovaných informácií od starostu obce, ktorý sa zúčastňuje pravidelného zasadnutia krízového štábu okresu Bytča a z informácií z RÚVZ v Žiline.

Mgr. Anton Gabriel, riaditeľ školy

Prílohy:

Rozhodnutie RÚVZ v Žiline

Návrat do škôl od 08.03.2021

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR

MAIL - KRTÍZOVÝ ŠTÁB